• โครงการ พัฒนานักธุรกิจชั้นนำส่วนภูมิภาค โครงการ พัฒนานักธุรกิจขนาดกลางส่วนภูมภาค โครงการ พัฒนานักธุรกิจขนาดเล็กส่วนภูมิภาค หลักสูตร ออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์เกษตรเพื่อการผลิต โครงการ พ...

  • ไอเมทร่วมพัฒนาความพร้อมให้กับประเทศไทยในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการ และเตรียมความพร้อมเพื่อความเปลี่ยนแปลง ก้าวย่างที่มั่นคงในอนาคตให้กับประเทศไทย และให้ความสำคัญกั...

  • เพื่อสืบทอดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ไอเมทได้ทำแนวนโยบายที่คงไว้ซึ่งการสร้างคนดี มีความรู้ การคิด และทำงานอย่างมีระบบควบคู่กับจริยธรรม โครงการต่างๆ ที่มีขึ้นจะต้องสนองการมีส่วนช่ว...