ติดต่อ IMET

 
ชื่อ          มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย
สถานที่    อาคารธนาคารกสิกรไทย (ชั้น ๕)  เลขที่ ๑๔๒ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
              เขตบางรัก  กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์  ๐๒-๒๓๖ ๖๘๘๔-๕
โทรสาร   ๐๒-๒๓๖ ๗๙๕๘
Email:      imet2009@gmail.com 

              


  • แผนที่ตั้งมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

Contact Form