ประวัติความเป็นมา

 

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) หรือเรียกย่อว่า “ไอเมท” ก่อตั้งขึ้น วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๕  โดยการริเริ่มของนักธุรกิจไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐในส่วนกลาง ภายใต้การนำของ ฯพณฯ ดร.เชาวน์ ณ ศีลวันต์ ประธาน IMET (๒๕๒๕)  
เพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจเอกชนส่วนภูมิภาคให้สามารถทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศท่ามกลางการแข่งขันอย่างสูงของตลาดโลก ตลอดจนการส่งเสริม พัฒนา ให้ธุรกิจเอกชนส่วนภูมิภาค สามารถเข้าไปมีบทบาทการเป็นผู้นำภาคเอกชน และสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมกันนำความเจริญก้าวหน้าสู่ประเทศ 

IMET ได้รับการสนับสนุนเริ่มแรก จากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (ยูเสด) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ๑๐ ปี  เพื่อพัฒนานักธุรกิจส่วนภูมิภาค และคณาจารย์มหาวิทยาลัย โดยร่วมมือกับแปดสถาบัน ได่แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาความรู้ทางด้านการจัดการ กับนักธุรกิจส่วนภูมิภาคทุกระดับ นักธุรกิจชั้นนำ นักธุรกิจขนาดกลาง และนักธุรกิจขนาดเล็ก 

IMET ได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์ สถาบันการศึกษาทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาหอการค้าจังหวัด และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความสามารถขององค์กรและก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน