วัตถุประสงค์

 

๑. มูลนิธิฯ เป็นสถาบันอิสระไม่หวังผลกำไร ไม่ฝักใฝ่การเมือง

๒. ยกระดับศักยภาพ และความสามารถทางการจัดการ และบริหารการเปลี่ยนแปลง  

    ให้กับนักธุรกิจในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

๓. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา องค์กรสาธารณะ

    ให้แสวงหาและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์  โดยให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และ

    แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน

๔. เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของนักธุรกิจ ในการ

    พัฒนาชุมชนและประเทศ