พันธกิจ

  • มูลนิธิไอเมท เป็นสถาบันอิสระ ไม่หวังผลกำไร ไม่ฝักใฝ่การเมือง
  • พัฒนาผู้บริหารส่วนภูมิภาคทุกระดับ โดยส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ และเผยแพร่       การจัดการสมัยใหม่ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการ ที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้ก้าวนำ       ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
  • ดำเนินงานโดยเน้นการบริหารโครงการ และกิจกรรมที่มีคุณค่า
  • สร้างเครือข่ายกับสถาบันอื่นเพื่อรองรับกิจกรรมของไอเมท