เครือข่ายความร่วมมือ

 

การดำเนินงานของมูลนิธิ IMET ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ สถาบันการศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และบุคคล ทั้งในฐานะผู้ให้การสนับสนุนด้านกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์และเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมในขณะเดียวกัน เพื่อทำให้เป็นส่วนที่จะสร้างการประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ให้พร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่นยืน