องค์กรภาครัฐ

: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
: มหาวิทยาลัยศิลปากร
: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
: มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
: กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
: กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
: กรมสามัญศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
: กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
: สถาบันพระปกเกล้า
: ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)