องค์กรภาคเอกชน

: บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
: หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด
: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
: สมาคมธนาคารไทย
: สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
: สมาคมสตรีเพื่อสตรี
: สถาบันคีนันแห่งเอเชีย
: มูลนิธิสุขุโม
: มูลนิธิซิเมนต์ไทย
: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
: สมาคมส่งเสิรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: สมาคมสภามหาวิทยาลัย(ประเทศไทย) (สสมท)
: The United States Agency for International Development (USAID), USA.
: Center for International Private Enterprise (CIPE), USA.
: Foundation for Asian Management Development (FAMD), JAPAN
: Canadian Executive Services Organization (CESO), CANADA
: Women’s Economic and Leadership Development (WELD), CANADA
: Konrad Adenauer Stiftung, GERMAN
: The Community Leadership Association (CLA), USA.