บริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร การลงทุนในเวียดนาม

 

 

 มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย  หอการค้าไทย  และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

บริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร
ภายใต้โครงการ การนำธุรกิจไทยไปลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

 

ไอเมท หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เห็นความสำคัญของธุรกิจ SME ไทย ที่จะไปลงทุนในประเทศอาเซียน ซึ่งในปี 2557  ได้จัดตั้ง ระบบธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร อันเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างโอกาสความสำเร็จ ในการนำธุรกิจไปลงทุนในประเทศอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม จึงประสานความร่วมมือร่วมกัน จัดทำบริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร ภายใต้โครงการ การนำธุรกิจไทยไปลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นการให้คำปรึกษา คำแนะนำ ด้านการบริหารจัดการ การลงทุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยที่มีศักยภาพ และต้องการไปจัดตั้ง หรือขยายกิจการในเวียดนาม จากผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จในเวียดนาม เป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัคร โดยทาง IMET หอการค้าไทย เป็นผู้ดำเนินการคัดสรร จับคู่ธุรกิจ ที่จะเข้ารับคำปรึกษา
 
คณะที่ปรึกษา : 
ผู้ประกอบการธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
ผู้รับบริการคลินิกธุรกิจฯ
ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ที่มีศักยภาพ มีความตั้งใจจะเข้าไปลงทุนในเวียดนาม และได้มีการศึกษาเบื้องต้นในการไปลงทุนในเวียดนาม
 

 

 

 

  

ติดต่อขอเข้ารับการคัดสรร ประเมินศักยภาพธุรกิจ ได้ที่
 
มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย 
าคารธนาคารกสิกรไทย (ชั้น 5) เลขที่ 142 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์  02-2366884-5  โทรสาร  02-2367958  
Email: imet2009@gmail.com