รายละเอียดการเข้ารับบริการคลินิกฯ

ขอบเขตการให้คำปรึกษา

1) กระบวนการ ขั้นตอนในการลงทุน

2) กฎหมายหรือระเบียบที่ควรพิจารณา

3) พันธมิตรทางธุรกิจ

4) การติดต่อหน่วยงานหรืององค์กรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

5) การระมัดระวังความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางการแก้ปัญหา ตามประสบการณ์  

6) ข้อแนะนำอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในเวียดนาม

 

ขั้นตอน/กระบวนการคัดสรรธุรกิจเพื่อเข้ารับบริการฯ

ขั้นตอนที่ 1  กระบวนการคัดสรรธุรกิจ

       1.1 ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่สนใจจะไปลงทุน กรอกแบบประเมินศักยภาพธุรกิจเพื่อดูความพร้อมเบื้องต้น โดย IMET ประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการ

       1.2 บริษัท/ธุรกิจที่จะไปลงทุน ต้องทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในตลาดเวียดนาม อาทิ 1) ด้านการตลาด  2) ด้านการดำเนินงาน  3) ด้านการเงิน

       1.3 นัดสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อประเมินความพร้อมและคัดสรร เพื่อเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนที่ 2 ต่อไป  

ขั้นตอนที่ 2  บริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร

       2.1 จับคู่ธุรกิจ ระหว่าง บริษัทพี่เลี้ยงอาสาสมัคร กับ ธุรกิจที่ขอรับคำปรึกษา

       2.2 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ของบริษัทพี่เลี้ยงอาสาสมัคร กับ ธุรกิจที่รับคำปรึกษา

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผล การลงทุน SME ไทย ในเวียดนาม