คู่มือเคล็ดลับการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

คู่มือเคล็ดลับการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ และ SME ที่สนใจไปขยายการค้า การลงทุนในประเทศเวียดนาม ได้ประกอบการตัดสินใจในการไปลงทุนในรูปแบบที่กระชับและเข้าใจง่าย 
คู่มือเคล็ดลับการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สามารถเข้าดูรายละเอียดและอ่านได้ที่ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/org-shelf/imet.php