หนังสือ Ebook

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook)
หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (Ebook)  IMET ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ จาก สำนักหอสมุด ศูนย์ประสานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในการจัดทำเป็นเล่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมนำลงเผยแพร่  จำนวน ๕ เล่ม  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘
 

หนังสือ คลัสเตอร์กล้วยไม้ราชบุรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

 

หนังสือ กล้วยไม้ส่งออกกลุ่มราชบุรี คลัสเตอร์ ยกระดับ คุณภาพ มาตรฐานโลก  ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

โดย มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย IMET

 

หนังสือ คู่มือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

 

หนังสือ จริยธรรมนักธุรกิจ  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

โดย มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย IMET

 

หนังสือ คู่มือ การนำธุรกิจไทยไปลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

โดย มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย IMET

 

หนังสือทุกเล่ม สามารถเข้าดูรายละเอียดและอ่านได้ที่ 

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/org-shelf/imet.php