คณะกรรมการมูลนิธิฯ

ประธานกรรมการ       

พ.ศ. ๒๕๒๖ – พ.ศ. ๒๕๓๑     :     ฯพณฯ ดร. เชาวน์     ณ ศีลวันต์
พ.ศ. ๒๕๓๑ – พ.ศ. ๒๕๓๖     :     ดร. อำนวย             วีรวรรณ
พ.ศ. ๒๕๓๖ – พ.ศ. ๒๕๔๗    :     นายพารณ              อิศรเสนา ณ อยุธยา
พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๕๔    :     นายสมภพ              อมาตยกุล
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน          :     นายชุมพล               พรประภา

 

คณะกรรมการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
นายชุมพล                   พรประภา                     ประธานกรรมการ
นายสนั่น                     อังอุบลกุล                    รองประธานกรรมการ
นายพารณ                   อิศรเสนา ณ อยุธยา       กรรมการ
คุณหญิงทองทิพ           รัตนะรัต                       กรรมการ
นายนิพนธ์                   สุรพงษ์รักเจริญ             กรรมการ
นายจีรเดช                   อู่สวัสดิ์                       กรรมการ
นายสาคร                    สุขศรีวงศ์                    กรรมการ
นายบรรณ                   เกษมทรัพย์                  กรรมการ
นายธนพล                   ศิริธนชัย                      กรรมการ
นางสาวธัญญลักษณ์      วัชระชัยสุรพล               กรรมการและเหรัญญิก
นางพรหมพิไล              คุณาพันธุ์                     กรรมการและเลขานุการ /                                                                                                    กรรมการผู้จัดการใหญ่