คณะกรรมการมูลนิธิฯ

ประธานกรรมการ       

พ.ศ. ๒๕๒๖ – พ.ศ. ๒๕๓๑     :     ฯพณฯ ดร. เชาวน์     ณ ศีลวันต์
พ.ศ. ๒๕๓๑ – พ.ศ. ๒๕๓๖     :     ดร. อำนวย             วีรวรรณ
พ.ศ. ๒๕๓๖ – พ.ศ. ๒๕๔๗    :     นายพารณ              อิศรเสนา ณ อยุธยา
พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๕๔    :     นายสมภพ              อมาตยกุล
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน          :     นายชุมพล               พรประภา

 

คณะกรรมการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
นายชุมพล                   พรประภา                     ประธานกรรมการ
นายสนั่น                     อังอุบลกุล                    รองประธานกรรมการ
นายพารณ                   อิศรเสนา ณ อยุธยา       กรรมการ
นายวิเชียร                   เตชะไพบูลย์                  กรรมการ
คุณหญิงทองทิพ           รัตนะรัต                       กรรมการ
นางสาวกัญญา             สินสกุล                       กรรมการ
นายนิพนธ์                   สุรพงษ์รักเจริญ             กรรมการ
นายจีรเดช                   อู่สวัสดิ์                       กรรมการ
นายสาคร                    สุขศรีวงศ์                    กรรมการ
นายบรรณ                   เกษมทรัพย์                  กรรมการ
นางอัจฉรา                   จันทร์ฉาย                    กรรมการ

นางสาวธัญญลักษณ์      วัชระชัยสุรพล               กรรมการและเหรัญญิก
นางพรหมพิไล              คุณาพันธุ์                     กรรมการและเลขานุการ /                                                                                                    กรรมการผู้จัดการใหญ่