งานพัฒนา ปี ๒๕๒๕ - ๒๕๓๗

 1.  โครงการ  พัฒนานักธุรกิจชั้นนำส่วนภูมิภาค
 2.  โครงการ  พัฒนานักธุรกิจขนาดกลางส่วนภูมภาค
 3.  โครงการ  พัฒนานักธุรกิจขนาดเล็กส่วนภูมิภาค
 4.  หลักสูตร  ออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์เกษตรเพื่อการผลิต
 5.  โครงการ  พัฒนาคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดและเจ้าหน้าที่
 6.  โครงการ  ที่ปรึกษาธุรกิจไทยและต่างประเทศ
 7.  โครงการ  พัฒนาสตรีเจ้าของกิจการขนาดเล็กด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
 8.  โครงการ  พัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำนักธุรกิจสตรีส่วนภูมิภาค
 9.  โครงการ “สู่ความสำเร็จการบริหารโรงแรม”
 10. โครงการ  พัฒนาร้านค้าปลีก
 11. โครงการ  พัฒนาคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัด
 12. โครงการ  พัฒนาคณาจารย์
 13. โครงการ  พัฒนากรณีศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ
 14. โครงการ  หลักสูตรการประกอบการสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
 15. การวิจัย  “การร่วมลงทุนระหว่างชาติของธุรกิจเอกชนไทย-ญี่ปุ่น"