ภาคเอกชน

 
12  ปี การพัฒนานักธุรกิจส่วนภูมิภาค
ในช่วง 12 ปีแรกของการก่อตั้ง ไอเมท ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ จัดฝึกอบรมพัฒนานักธุรกิจส่วนภูมิภาค ให้กับนักธุรกิจส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ โดยได้่แบ่งกลุ่มนักธุรกิจทั่วประเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักธุรกิจ และสภาพลักษณะของธุรกิจ โดยจัดแบ่งธุรกิจเป็น 3 ระดับ คือ ธุรกิจชั้นนำ ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดเล็ก

ธุรกิจชั้นนำ :  มุ่งเน้นการปรับโลกทัศน์ทางธุรกิจ และการตระหนักถึงความต้องการทางด้านการจัดการที่มีหลักเกณฑ์ และมีระบบ และสามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง พร้อมให้ความสำคัญกับการมีจริยธรรมในการทำธุรกิจ

ธุรกิจขนาดกลาง : มุ่งเน้นให้ธุรกิจขนาดกลางสมารถใช้พื้นฐานทางการจัดการเพื่อดำเนินการและการจัดการสมัยใหม่ พร้อมสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

ธุรกิจขนาดเล็ก :  มุ่งไปยังธุรกิจขนาดย่อมซึ่งไม่มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมทางธุรกิจมาก่อน การฝึกอบรมจึงเน้นที่ความรู้ การจัดการระดับพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมีการจัดอบรมเฉพาะเรื่องให้กับกลุ่มเกษตรกรออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิต โดยการอบรมครอบคลุมทั่วประเทศทุกจังหวัด

 

ที่ปรึกษาธุรกิจไทยและต่างประเทศ
 1) โครงการ  ที่ปรึกษาธุรกิจไทย (Thai Executive Service Corp. : TESC)
    โครงการที่ปรึกษาไทย ให้บริการแก่ศิษย์เก่าไอเมทที่ผ่านการอบรมจากโครงการพัฒนานักธุรกิจส่วนภูมิภาค โดยให้การปรึกษาในด้าน การเงิน การตลาด การผลิต การบัญชี  ฯลฯ     โดยที่ปรึกษาประกอบด้วย นักธุรกิจอาสาสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ที่มีประสบการณ์
 2) โครงการ ที่ปรึกษาอาสาสมัครจากแคนาดา (Canadian Executive Service Corp.: CESO)
    โครงการเคสโช ให้คำปรึกษาทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญชาวแคนาดา โดยให้คำปรึกษา แนะนำ ทางด้านเทคนิค และการจัดการเชิงลึก โดยอาสาสมัครเหล่านี้ ได้เข้าไปช่วยงาน ให้คำปรึกษา      ณ สำนักงานของธุรกิจศิษย์เก่าไอเมททั่วประเทศ