ภาคการศึกษา

การพัฒนา กรณีศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ
     ไอเมทได้สนับสนุนให้คณาจารย์ มีโอกาสได้ศึกษาวิธีการเขียนกรณีศึกษาจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศสหรัฐอเมริกา และคณาจารย์ได้ทำการเขียนกรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจจากธุรกิจจริงในประเทศไทย และจัดทำเป็นรูปเล่มพร้อมคู่มือการสอน ซึ่งได้ใช้ในวงการศึกษาในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย
 
หลักสูตร  การประกอบการ  สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
     ไอเมทได้ร่วมกับ กรมสามัญศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินงานพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชา การประกอบการ” ด้วยเห็นความสำคัญต่อการสร้างโอกาส ให้กับนักเรียน ที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อและต้องออกนอกระบบการศึกษา ได้สร้างอาชีพให้กับตนเอง 
     ชุดการเรียนการสอนวิชา การประกอบการ ประกอบด้วย หนังสือ การประกอบการ” คู่มือการสอน และวิดีทัศน์ พร้อม บรรจุเป็นหลักสูตรการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
       ไอเมทและทีมงาน ได้จัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ให้กับศึกษานิเทศก์ 13 เขต ผู้อำนวยการเขต ครู  ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 4000 กว่าคน จากโรงเรียนภายใต้กรมสามัญศึกษา จำนวน 1850 โรงเรียน
 
     
 หนังสือ การประกอบการ และคู่มือการสอน