งานพัฒนา ปี ๒๕๓๘ - ๒๕๔๘

 

ไอเมทร่วมพัฒนาความพร้อมให้กับประเทศไทยในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการ และเตรียมความพร้อมเพื่อความเปลี่ยนแปลง ก้าวย่างที่มั่นคงในอนาคตให้กับประเทศไทย และให้ความสำคัญกับการมีจริยธรรมในการบริหาร และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและทุกภาคส่วน 
 
  ๑. โครงการพัฒนานักธุรกิจขนาดกลางส่วนภูมภาค
  ๒. โครงการพัฒนานักธุรกิจขนาดเล็กส่วนภูมิภาค
  ๓. โครงการพัฒนาคณาจารย์
  ๔. โครงการพัฒนาร้านค้าปลีก 
  ๕. โครงการพัฒนาคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัด 
  ๖. โครงการอบรมพัฒนา “การประกอบการ”
  ๗. โครงการพัฒนานักธุรกิจภาคเอกชนและแม่หญิงลาว
  ๘. การวิจัย “การเปรียบเทียบเศรษฐกิจชนบทจีน-ไทย ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อการประกอบธุรกิจชนบทนอกระบบ”
  ๙. โครงการปาฐกถาพิเศษให้กับสมาชิกหอการค้าจังหวัด นครราชสีมา แพร่ กระบี่ ขอนแก่น
๑๐. โครงการการกระจายแนวคิดเพื่อปรับโครงสร้างอุตสหกรรม SME
๑๑. โครงการวิสัยทัศน์และความรู้ด้านการจัดการเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม SME
๑๒. โครงการพัฒนานักธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง  
๑๓. โครงการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการธุรกิจขนาดย่อมเพื่อชุมชน  
๑๔. โครงการพัฒนาประชาคมตำบลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๑๕. โครงการ “การประนอมหนี้”  
๑๖. “Corporate  Governance”Asia Regional 
๑๗. โครงการเสวนาสภาอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
๑๘. โครงการอบรม "ผู้นำยุคใหม่"  
๑๙. โครงการศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (Thailand Competitiveness Study) 
๒๐. โครงการอบรม “การบริหารแบบบูรณาการ”
๒๑. โครงการอบรม “การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ”
๒๒. โครงการอบรม “การวางแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด”
๒๓. โครงการ “การศึกษาแนวทางปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานภาครัฐ” 
๒๔. โครงการฝึกอบรม “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่”