ภาคเอกชน

 
 Corporate Governance : Asia Regional 
ไอเมทได้จัดประชุมสัมมนา “Corporate Governance : Asia Regional” เพื่อสร้างความตระหนักทางด้านการบริหารจัดการอย่างมีความเป็นธรรมและโปร่งใส โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศในแถบเอเชีย 6 ประเทศ คือ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย ในครั้งนี้ได้จัดทำหนังสือ The Asian Economic Crisis and Corporate Governance : Asia Regional 1999
 
 การศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย : Thailand Competitiveness  Study (Cluster Approach) 
ไอเมทได้เห็นความสำคัญในการสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย : Thailand Competitiveness Study (Cluster Approach) โดยร่วมกับภาคแอกชน และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เชิญ Professor Michael E.Porter และคณะทำงาน จากมหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเจ้าขององค์ความรู้ทางด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มาให้ความรู้และทำงานวิจัย ร่วมกัน ใน ๒ เรื่อง ศึกษาความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมอาหาร - กุ้งกุลาดำ และศึกษาความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว - จังหวัดภูเก็ต โดยให้จังหวัดภูเก็ต เป็นต้นแบบบริการอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว และตั้งแต่นั้นมา แนวคิดในเรื่อง ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Thailand Competitiveness Study) จึงได้ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการศึกษาของทุกภาคส่วนของประเทศ
 
 การพัฒนา "ผู้นำยุคใหม่" 
          ไอเมท เห็นความสำคัญที่จะมุ่งเน้นพัฒนาภาวะผู้นำ ที่จะทำให้ระบบสังคมและชุมชนได้พัฒนาไปพร้อมทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาคธุรกิจ องค์กรสาธารณะ และภาครัฐ ในคำขวัญที่ว่า “ผู้นำยุคใหม่ รับใช้ชุมชน รวมพลพัฒนา แก้ปํญหาสังคม”   ไอเมท จึงได้จัดหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” เพื่อพัฒนาผู้นำชุมชนและท้องถิ่นให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนของตน ไปสู่ระดับรากหญ้า ในด้านของสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการจริยธรรมในองค์กร  การดำเนินโครงการจัดทำเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การจัดทำหลักสูตร  การฝึกอบรมวิทยากรเพื่อให้เป็นวิทยากรเป็นผู้ฝึกอบรมผู้นำชุมชน และ ฝึกอบรมผู้นำองค์กรสาธารณะในการพัฒนาชุมชนในส่วนภูมิภาค โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจาก หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน
 
 การพัฒนาร้านค้าปลีก 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ร้านค้าปลีกส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีความแข็งแรงที่จะยืนหยัดอยู่ได้ต่อการเข้ามาของธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ ไอเมทจึงได้จัดอบรมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักแก่ร้านค้าปลีกรายเล็ก เพื่อปรับตัวและสร้างความแข็งแกร่งให้กับร้านค้า โดยกระจายการให้ความรู้ไปสู่หลายจังหวัด

 

 

 ภาครัฐ - ภาคเอกชน 
 
 การพัฒนา SMEs 
หลังจากประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ๒๕๔๐ ไอเมทได้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนา SMEs เพื่อความอยู่รอดและเข้มแข็ง โดยจัดทำโครงการเร่งด่วน ๓ โครงการ
 

 โครงการ การกระจายแนวคิดเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม SMEs  

เพื่อให้นักธุรกิจอุตสาหกรรม SME ส่วนภูมิภาค ได้เห็นถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม ให้มีความอยู่รอดของธุรกิจ และเห็นถึงความจำเป็นที่จะพัฒนาความรู้ระบบอุตสาหกรรมใหม่และปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีรากฐานที่มั่นคง พร้อมที่จะแข่งขันภายในประเทศและตลาดโลก

 

 โครงการวิสัยทัศน์และความรู้ด้านการจัดการเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม SMEs  

เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ส่วนภูมิภาคในการรองรับกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ และสร้างนักอุตสาหกรรม SMEs ให้มีความรู้ด้านการจัดการที่เป็นระบบ อาทิ การบริหารการผลิต การปรับปรุงการผลิต การควบคุมต้นทุนการผลิต การตลาดอุตสาหกรรม ตลอดการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อจำกัด และโอกาสทางธุรกิจ

 

 โครงการ "การประนอมหนี้"  

หลังภาวะเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐ ธุรกิจจำนวนมากประสบปัญหาและมีภาวะขาดสภาพคล่องในด้านการเงิน อันสืบเนื่องจากการกู้เพื่อทำธุรกิจ ไอเมท เห็นความสำคัญและหาแนวทางช่วยเหลือนักธุรกิจเอกชนส่วนภูมิภาค จึงได้จัดสัมมนา "การเจรจาประนอมหนี้" เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน ระหว่างลูกหนี้กับธนาคารพาณิชย์ ในเรื่อง "การประนอมหนี้" อันหวังว่า การสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนระหว่างลูกหนี้กับธนาคารพาณิชย์สามารถทำให้ธุรกิจดำเนินงานได้ต่อไป และธนาคารพาณิชย์จะประสบปัญหาหนี้สูญลดลง