ภาครัฐ

 การพัฒนาการประกอบการ 
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและสังคมเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ  ในการช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจส่วนตัว  ไอเมท ได้ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดทำหลักสูตร “การประกอบการ” โดยสร้างครูผู้สอน ในลักษณะ Train the Trainer ให้กับ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กระทรวงแรงงาน ให้มีความรู้ ด้านการประกอบการ และนำความรู้ด้านการประกอบธุรกิจไปใช้ในการฝึกอบรมให้กับประชาชน ผู้ฝึกอาชีพ และผู้ที่สนใจทั่วประเทศไทย เพื่อจะมีความสามารถในการทำมาค้าขาย
 เนื้อหาหลักสูตร “การประกอบการ” ประกอบด้วย 
: การแสวงหาโอกาสในการประกอบการธุรกิจ
: การจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
: การตลาด
: การเงิน
: แผนธุรกิจ
 
 การศึกษา แนวทางปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานภาครัฐ 
เพื่อให้ แนวทางปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานภาครัฐ  เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ไอเมท ได้ทำการศึกษาจะจัดทำข้อสรุป แนวทางปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานภาครัฐ เพื่อช่วยในการปรับเปลี่ยน พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ได้มาตรฐานที่จะทำงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 พัฒนาประชาคมตำบลเพื่อสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
เพื่อพัฒนาประชาคมตำบลเพื่อสร้างตัวแบบในการก่อให้เกิดประชาคมตำบลในระดับตำบล  ไอเมท จัดฝึกอบรมให้เป็นวิทยากรชุมชน (Train the Trainer) ให้กับ ผู้นำกลุ่ม และเครือข่ายชุมชนตำบล เพื่อเป็นแกนในการก่อเกิดประชาคมตำบล ไปสู่การเป็นสถาบันประชาคมตำบลและเป็นกลไกของชุมชนที่จะเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล  พร้อมกับให้จัด การวิจัยทดลองตัวแบบการก่อเกิดประชาคมตำบล ในการตั้งทีมส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาคมตำบล (สปต.) ในพื้นที่ ๑๓ จังหวัดจากทุกภาคของประเทศ  และ ๑๒ ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการการพัฒนาชุมชนเขต (ศพช.เขต) อันทำให้ตัวแบบประชาคมตำบลตามโครงการฯ ส่งผลประสิทธิภาพของ อบต. และมีการขยายผลในทุกอำเภอจัดตั้งประชาคมตำบลตามตัวแบบ อย่างน้อยอำเภอละ ๑ ตำบล ให้กับ นักวิชาการของกรมพัฒนาชุมชน ให้เป็นวิทยากรร่วมกับพัฒนากรอำเภอ  จากการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความร่วมมือร่วมกัน ระหว่าง ไอเมท กับ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 การวางแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
เพื่อความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของรัฐบาล เพื่อการพัฒนาประเทศโดยเน้นการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการในระดับภูมิภาค แบ่งเป็นกลุ่มจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารสูงสุดและเป็นผู้รับผิดชอบแบบบูรณาการ ที่จะสามารถใช้ภาวะผู้นำประสานทุกภาคส่วน (ภาคราชการ ภาคธุรกิจ และองค์กรภาคเอกชน) เพื่อประสิทธิภาพของการพัฒนา และการพัฒนาเป็นการบริหารแบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ไม่ใช่การรวบอำนาจ  เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด บริหารการพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไอเมทจึงได้จัดทำการประชุม วางแผนร่วมกันระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานจังหวัด หอการค้า สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรม ในการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดร่วมกัน โดยครอบคลุมกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง