งานพัฒนา ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๘

       เพื่อสืบทอดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ไอเมทได้ทำแนวนโยบายที่คงไว้ซึ่งการสร้างคนดี มีความรู้ การคิด และทำงานอย่างมีระบบควบคู่กับจริยธรรม โครงการต่างๆ ที่มีขึ้นจะต้องสนองการมีส่วนช่วยการเจริญเติบโตของประเทศ ไอเมทถึงแม้จะเป็นองค์กรเล็กๆ แต่มีความภูมิใจว่า ในช่วงเวลา ๓๐ ปี ไอเมทได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็ง ภายใต้โครงการมากมายในหลายรูปแบบ โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน อย่างต่อเนื่อง

  ๑. โครงการ “ให้คำปรึกษาธุรกิจ-ไอเมท”(Thai Executive Service Corp. :  TESC) 
  ๒. โครงการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาการบริหารแบบบูรณาการ : การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วน         จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล”
  ๓. โครงการพัฒนา คลัสเตอร์กล้วยไม้
  ๔. โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการเพื่อคณาจารย์สถาบันการศึกษาทางบริหารธุรกิจ
  ๕. ประชุมปฏิบัติการ “วางแผนคณะกรรมการและอนุกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา”
  ๖. โครงการ สร้างหลักสูตรและกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการฝึกอบรม ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  ๗. โครงการ สร้างกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการอบรมสำหรับสถาบันพระปกเกล้าชุดคู่มือ: แนวทางการพัฒนาองค์กรตามระบบ          ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
  ๘. หนังสือ “จริยธรรมนักธุรกิจ”
  ๙. หนังสือ “คลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี”
๑๐. หนังสือ “กล้วยไม้ส่งออกกลุ่มราชบุรี คลัสเตอร์ ยกระดับ คุณภาพ มาตรฐานโลก”
๑๑. นวัตกรรมทางการศึกษา: “ห้องเรียนเพื่อเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา”  โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
๑๒. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน “ด้านการศึกษา” ประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาค       อุตสาหกรรม ภาควิจัย ภาคประชาคม ด้านสังคมและวัฒนธรรม การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี พ.ศ. 2558
๑๓. การลงทุนไทยในต่างประเทศ...อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
๑๔. บริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร ภายใต้โครงการ การนำธุรกิจไทยไปลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๑๕. คู่มือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
๑๖. คู่มือ เคล็ดลับการนำธุรกิจไปลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม