ภาคเอกชน

 หนังสือ "คลัสเตอร์" เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 2 เล่ม  
 
 คลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี (2554) 
เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างความสำเร็จตามแนวทางคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นเชิงวิชาการทำให้ผู้อ่านเรียนรู้กระบวนการคลัสเตอร์ที่สมบูรณ์ ซึ่งนำมาปฏิบัติในกลุ่มกล้วยไม้ราชบุรี ตามแนวทางของ Professor Michael E.Porter ทั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 
 กล้วยไม้ส่งออกกลุ่มราชบุรี คลัสเตอร์ ยกระดับ คุณภาพ มาตรฐานโลก (2555)  
ไอเมท ได้จัดทำ Pocket book กล้วยไม้ส่งออกกกลุ่มราชบุรี โดยเน้นความเข้าใจ คลัสเตอร์ ยกระดับ คุณภาพ มาตรฐานโลก ของกระบวนการของคลัสเตอร์กล้วยไม้ไทย กลุ่มชาวสวนกล้วยไม้ราชบุรี การพัฒนากล้วยไม้คุณภาพระดับส่งออก และการนำองค์ความรู้ในกลุ่มไปใช้เพื่อความสำเร็จ ซึ่ง Pocket book นี้ได้ถูกเรียบเรียงให้มีความง่ายต่อการเข้าใจ และนำไปใช้ได้กับทุกคลัสเตอร์ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
                  
สามารถเข้าดูรายละเอียดและอ่านได้ที่ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/org-shelf/imet.php
 
 
 
 โครงการ การนำธุรกิจไทยไปลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดทำโครงการ การนำธุรกิจไทยไปลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในปี ๒๕๕๗ เห็นความสำคัญของธุรกิจ SME ไทยที่จะไปลงทุนในประเทศอาเซียน โดยจัดตั้งระบบธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร อันเป็นเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการสร้างโอกาสความสำเร็จ ในการธุรกิจไปลงทุนในอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม จึงประสานความร่วมมือร่วมกัน จัดบริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร ภายใต้โครงการ การนำธุรกิจไทยไปลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเป็นโครงการต้นแบบ เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ ด้านการบริหารจัดการ การลงทุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยที่มีศักยภาพและต้องการไปจัดตั้ง หรือขยายธุรกิจในเวียดนาม จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในเวียดนาม เป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัคร โดยทาง IMET และหอการค้าไทยฯ เป็นผู้ดำเนินการคัดสรร จับคู่ ธุรกิจที่จะเข้ารับคำปรึกษา

คณะที่ปรึกษา :  

ผู้ประกอบการธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผู้รับบริการคลินิกฯ
ผู้ประกอบการ SME ไทยที่มีศักยภาพ และความตั้งใจจะเข้าไปลงทุนในเวียดนาม และได้มีการศึกษาเบื้องต้นในการไปลงทุนในเวียดนาม
 

ปี ๒๕๕๘ IMET หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดทำ คู่มือเคล็ดลับการลงทุนในสาธารณรัฐสังคม นิยมเวียดนาม  สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ และ SME ที่สนใจไปขยายการค้า การลงทุนในเวียดนาม ได้ประกอบการตัดสินใจในการไปลงทุนเวียดนาม ในรูปแบบที่กระชับและเข้าใจง่ายขึ้น โดยแบ่งเป็นสองเรื่อง ประกอบด้วย Check list การลงทุนประกอบการตัดสินใจไปลงทุนในเวียดนาม และสิ่งที่พึงปฏิบัติในการทำธุรกิจกับชาวเวียดนาม และสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติในการทำธุรกิจกับชาวเวียดนาม

คู่มือเคล็ดลับ 
การลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สามารถเข้าดูรายละเอียดและอ่านได้ที่ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/org-shelf/imet.php
 
ในปี ๒๕๕๙ ไอเมท หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะได้ร่วมกันจัดทำโครงการ การนำธุรกิจไทยไปลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมจัดตั้งระบบธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร และจะจัดให้ บริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร ภายใต้โครงการ การนำธุรกิจไทยไปลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา  เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ ด้านการบริหารจัดการ การลงทุน ให้กับ ผู้ประกอบการ SME ไทยที่ตั้งใจไปลงทุนและขยายกิจการในราชอาณาจักรกัมพูชา 

 

 

 

 ภาครัฐ-ภาคเอกชน 
 
 ที่ปรึกษาธุรกิจไทย (Thai Executive Service Corp. : TESC) 
ไอเมท จัดโครงการที่ปรึกษาธุรกิจไทย ซึ่งเป็นการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจไทยที่ต้องการความรู้ที่ยังไม่เข้าใจทางด้านบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน การตลาด การผลิต การบัญชี ฯลฯ เพื่อให้ธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจ และมีบทบาทที่เข้มแข็งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือ จากนักธุรกิจอาสาสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ที่มีประสบการณ์ มาเป็นที่ปรึกษา โดยให้คำปรึกษามาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งปัจจุบัน มีหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้จัดให้คำปรึกษาในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน  ไอเมท ต้องหยุดโครงการไว้
 
 หนังสือจริยธรรมนักธุรกิจ 

ไอเมท ได้จัดทำ หนังสือจริยธรรมนักธุรกิจ ครั้งแรก ปี ๒๕๓๓ ขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักการประพฤติปฎิบัติที่ดี ให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรม และมีคุณธรรม สำหรับนักธุรกิจ ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เพื่อประโยชน์ต่อนักธุรกิจ องค์กรธุรกิจ และบุคคลอื่นเป็นส่วนรวม

หลังจากเผยแพร่ เรื่องจริยธรรมนักธุรกิจกว่า ๒๐ ปี  ในปี ๒๕๕๖ ไอเมทจึงได้จัดปรับปรุงหนังสือฉบับใหม่ หนังสือจริยธรรมนักธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับจริยธรรมนักธุรกิจ ๙ ประการ เพื่อเป็นแนวทางของธุรกิจในการประพฤติปฏิบัติที่ดี  อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมและคุณธรรม ไม่ผิดกฎหมาย ไม่สนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่น ไม่ผิดศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของชาติ  และนักธุรกิจ ควรดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันได้แก่ ลูกค้า คู่แข่งขัน คู่ค้า พนักงาน หน่วยราชการ สังคม สิ่งแวดล้อม สมาคมทางการค้า และพนักงานต่อองค์กรธุรกิจ  ในหลักจริยธรรมธุรกิจ ๙ ประการอันจะทำให้นักธุรกิจ นำไปประกอบการสร้างสำนึกในองค์กร สร้างความเข้าใจในหมู่พนักงาน ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม

สามารถเข้าดูรายละเอียดและอ่านได้ที่ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/org-shelf/imet.php