ภาครัฐ

 คู่มือ แนวทางการพัฒนาองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
IMET ได้จัดทำชุดคู่มือ แนวทางการพัฒนาองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ภายใต้วัตถุประสงค์ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจ 55 แห่ง สามารถเตรียมความพร้อมและมีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาองค์กรตามระบบ SEPA  โดยชุดเครื่องมือนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเกณฑ์การประเมินตามระบบ SEPA  โดยแบ่งเป็นคู่มือรายหมวด รวม 8 หมวด
หมวด     การจัดทำบทสรุปลักษณะสำคัญขององค์กร
หมวด 1   การนำองค์กรรัฐวิสาหกิจ
หมวด 2   การวางแผนยุทธศาสตร์
หมวด 3   การมุ่งเน้นลูกค้า ผู้รับบริการ และตลาด
หมวด 4   การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 5   การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด 6   การจัดการกระบวนการ
หมวด 7   การจัดการผลสัมฤทธิ์
ชุดคู่มือ แนวทางการพัฒนาองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)