ภาคการศึกษา

 การพัฒนาคณาจารย์ 
การพัฒนาองค์ความรู้สู่คณาจารย์มหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นพันธกิจสำคัญของไอเมท จึงได้จัดการอบรมทางวิชาการ 2 หลักสูตร เพื่อสร้างความรู้ในการทำงานวิจัยเชิงวิชาการ การเขียนข้อเสนอโครงการ พร้อมความรู้ในการเลือกสถิติ เพื่อให้ได้ผลการทำวิจัยที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำผลงานเพื่อเข้าสู่ระบบการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
     หลักสูตร 1  : การพัฒนาองค์ความรู้ด้ารวิจัยวิชาการ สู่คณาจารย์มหาวิทยาลัย 
     หลักสูตร 2  : การจัดทำและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยวิชาการ และสถิติขั้นสูง
 
 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน “ด้านการศึกษา” ของผู้บริหาร  สถาบันอุดมศึกษา   เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 ไอเมทเห็นความสำคัญจึงได้เร่งจัดประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา โดยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจในการปรับตัว เตรียมความพร้อมในการพัฒนาการศึกษา เพิ่มพูนศักยภาพของมหาวิทยาลัย และบุคลากร เพื่อเป้าหมายในการสร้างบัณฑิตคุณภาพ ใฝ่รู้ สู้งาน เป็นคนดีและคนเก่ง การประชุมนี้ได้จัดอย่างต่อเนื่องในปี 2556 และ 2557
 
 คู่มือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ไอเมท จัดทำคู่มือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้กับมหาวิทยาลัย ในการประเมินบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และความเข้มแข็งของสภามหาวิทยาลัย ที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามหลักการดูแลกิจการ หลักธรรมาภิบาล ตามมาตรฐานของรัฐ  มาตรฐานสากล  โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.)