นโยบายส่งเสริมภาครัฐ ภาคเอกชน ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

 
มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุน         ภาคเอกชน ภาครัฐ  เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ  ได้กำหนดนโยบายสำคัญ ๓ เรื่อง
นโยบาย ๑   การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นโยบาย ๒   การบริหารงานโปร่งใส่และจริยธรรม
นโยบาย ๓   การพัฒนาการศึกษา
 
 นโยบาย ๑  การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  • จัดประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน “ด้านการศึกษา” เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ให้กับ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาควิจัย ภาคประชาคม ด้านสังคมและวัฒนธรรม     เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาบุคคลการ สังคม และการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (จำนวน 4 ครั้ง)  โดยร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  • โครงการ การนำธุรกิจไทยไปลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นโครงการนำร่อง เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน ผู้ประกอบการไทย SME ไทย ที่ต้องการไปลงทุนในประเทศเวียดนาม แต่ยังขาดความเข้าใจ และประสบการณ์  ให้มีโอกาสประสบความเร็จในการไปลงทุนในเวียดนาม 
  • “บริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร” ภายใต้โครงการ การนำธุรกิจไทยไปลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  โดยร่วมมือกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริม SME ไทย ให้ไปปักฐานในอาเซียน  ในปี ๒๕๕๗ ได้จัดทำ บริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนไทยที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนในเวียดนามมาเป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัคร ๑๔ บริษัท ในการให้คำปรึกษา แนะนำในการลงทุน กับผู้ประกอบการ SME ไทยที่มีความพร้อม ศักยภาพ และความตั้งใจในการไปลงทุนในประเทศเวียดนาม ในประเด็นต่างๆ ตามประสบการณ์ เช่น กระบวนการ ขั้นตอนในการลงทุน ตลาด กฎหมาย ภาษี พันธมิตร แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีผู้ประกอบการ SME ไทย ที่ผ่านการคัดสรรเพื่อเข้ารับบริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร 
 
 นโยบาย ๒  การบริหารงานโปร่งใส และมีจริยธรรม 
  • จัดทำ หนังสือจริยธรรมนักธุรกิจ ๙ ประการ เพื่อใช้เป็นหลักการประพฤติปฎิบัติ สำหรับนักธุรกิจ ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และผู้สนใจทั่วไป ด้วยความหวังว่า เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจ ครอบครัว ตลอดจนองค์กรธุรกิจ และบุคคลอื่นเป็นส่วนรวม 
 
 นโยบาย ๓  การพัฒนาการศึกษา 
  • จัดทำ คู่มือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อันนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักการดูแลกิจการ หลักธรรมาภิบาล ตามมาตรฐานของรัฐ และมาตรฐานสากล การจัดทำคู่มือนี้ได้รับการสนับสนุน จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)