การจดทะเบียนมูลนิธิ IMET

 

๑.  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖ เลขทะเบียนลำดับที่ ๑๙๕๔
๒.  มูลนิธิฯ ได้รับการยกเว้นภาษีเป็นองค์กรสาธารณะ อันดับที่ ๔๕ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑
๓.  จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลัง เลขที่ A ๑๗๑๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘