บทความทั่วไป

 
 

 รู้วิธีคิดปรัชญาขงจื๊อเพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดจีน"

         โดย  รศ.ดร.สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส 

https://www.facebook.com/GITInfoCenter/posts/492298124308812

 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์การในยุค Thailnad 4.0

ดย ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์

https://spark.adobe.com/page/YlGxuPO3qkdtE/

 

 องค์กร 4.0 

โดย  ดร.พสุ เดชะรินทร์

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/640476