คณะกรรมการมูลนิธิ IMET

 
 
 

คุณชุมพล

พรประภา

ประธานกรรมการ

 

คุณสนั่น

อังอุบลกุล

รองประธานกรรมการ

 

คุณพารณ

อิศรเสนา ณ อยุธยา

กรรมการ

 

คุณวิเชียร

เตชะไพบูลย์

กรรมการ

 

คุณหญิงทองทิพ

รัตนะรัต

กรรมการ

 

คุณกัญญา

สินสกุล

กรรมการ

 

คุณนิพนธ์

สุรพงษ์รักเจริญ

กรรมการ

 

รศ.ดร.จีรเดช

อู่สวัสดิ์

กรรมการ

 

ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร

สุขศรีวงศ์

กรรมการ

 

คุณบรรณ

เกษมทรัพย์

กรรมการ

 

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา

จันทร์ฉาย

กรรมการ

 

คุณธัญญลักษณ์

วัชระชัยสุรพล

กรรมการและเหรัญญิก

 

รศ.พรหมพิไล

คุณาพันธ์ุ

กรรมการและเลขานุการ