ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ IMET "วาระพิเศษ"

 
มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ “วาระพิเศษ” : ระดมความคิด   การกำหนดทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในอนาคต เพื่อการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศ ในทุกภาคส่วน
รายนามผู้เข้าประชุม  ประธานกรรมการ คุณชุมพล พรประภา   รองประธานกรรมการ คุณสนั่น อังอุบลกุล                       กรรมการ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา  คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต   คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์   คุณนิพนธ์  สุรพงษ์รักเจิรญ         ศ.(พิเศษ) ดร. สาคร สุขศรีวงศ์   คุณบรรณ เกษมทรัพย์    กรรมการและเลขานุการ รศ.พรหมพิไล คุณาพันธุ์
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559    ณ ศศนิเวศ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย