แหล่งศึกษาข้อมูลอาเซียน

1. ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจในประชาเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Business Support Center)   

   http://aec.ditp.go.th/main.php?filename=aec_intro

2. Asean Watch    

    http://aseanwatch.org/thai-sources/

3. กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  

    http://toi.boi.go.th/

4. สถานการณ์สำคัญของกัมพูชาและโอกาสของสินค้าไทยในปี 2560  (ที่มา: fb DITP AEC CLUB )

    : ดังข้อมูลด้านล่าง