ให้คำปรึกษา บริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร เวียดนาม

บริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร
ภายใต้โครงการ การนำธุรกิจไทยไปลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
รศ.พรหมพิไล คุณาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย และกรรมการโครงการ บริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัครฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ผุสดี พลสารัมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ รศ.ดร.สมชนก ภาสกรจรัส คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมทำการคัดสรร ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ เพื่อเข้ารับบริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไทย ที่มีความสนใจและพร้อมไปลงทุนในเวียดนาม เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการตลาด และการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักในประเทศเวียดนาม  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559  ณ มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย