บริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร การลงทุนในกัมพูชา

 

 

 มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย  หอการค้าไทย  และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

บริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร
ภายใต้โครงการ การนำธุรกิจไทยไปลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา

 

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) ร่วมกับ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ บริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร การนำธุรกิจไทยไปลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยร่วมกันจัดตั้งระบบธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร อันเป็นเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการสร้าง โอกาสความสำเร็จ ในการนำธุรกิจไปลงทุนในประเทศกัมพูชา เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ ด้านการบริหารจัดการ การลงทุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ SME  ไทยที่มีศักยภาพ และต้องการไปลงทุนในกัมพูชา ซึ่งการขยายผลต่อจากประเทศเวียดนาม ที่ได้ดำเนินการไปในปี 2557 บริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จในราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัคร โดยทางมูลนิธิ IMET และหอการค้าไทย เป็นผู้ดำเนินการคัดสรร จับคู่ธุรกิจ ที่จะเข้ารับคำปรึกษา

   

คณะที่ปรึกษา : 
ผู้ประกอบการธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
ผู้รับบริการคลินิกธุรกิจฯ
ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ที่มีศักยภาพ มีความตั้งใจจะเข้าไปลงทุนในกัมพูชา และได้มีการศึกษาเบื้องต้นในการไปลงทุนในกัมพูชา

 

 

  

 

 

ติดต่อขอเข้ารับการคัดสรร ประเมินศักยภาพธุรกิจ ได้ที่
 
มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย 
าคารธนาคารกสิกรไทย (ชั้น 5) เลขที่ 142 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์  02-2366884-5  โทรสาร  02-2367958  
Email: imet2009@gmail.com