คณะผู้แทน สปป.ลาว มาเยือนมูลนิธิฯ

   

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก สปป.ลาว

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) รศ.พรหมพิไล คุณาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาว  หอการค้า สปป.ลาว และสำนัก SME สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ในการเข้าพบ หน่วยงาน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงาน ในการนำไปพิจารณาในการจัดตั้งศูนย์บริการผู้ประกอบการ SMEs สู่อาเซียน  โดย ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ประสานและนำคณะ สปป.ลาว เข้าพบ
และ รศ.พรหมพิไล ได้บรรยาย แนะนำการดำเนินงาน และผลงาน 34 ปีที่ผ่านมาของมูลนิธิฯ พร้อมยินดีที่จะให้ความร่วมมือ แนะนำในทางวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อ SME ต่อไป