มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย
Institute for Management Education for Thailand Foundation (IMET)

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย หรือเรียกย่อๆ ว่า "ไอเมท" ให้ความสำคัญในการพัฒนาภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสังคม พร้อมส่งเสริมในเรื่องจริยธรรมคุณธรรมให้กับนักธุรกิจมาเป็นเวลา ๓๓ ปี

 

นักธุรกิจ หากดำเนินธุรกิจในกรอบ "จริยธรรม"           ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวหลายชั่วอายุคน เป็นความเจริญก้าวหน้าที่ทรงคุณค่า                     เป็นที่ภาคภูมิใจของคนรุ่นต่อๆ ไปอย่างไม่สิ้นสุด